5 กองทุนรวม น่าลงทุนมากที่สุด สำหรับมนุษย์เงินเดือน2021

5 กองทุนรวม น่าลงทุนมากที่สุด สำหรับมนุษย์เงินเดือน2021

5 กองทุนรวม

เราจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้ก่อนคนอื่นได้ หากเราออมเงินไว้ถูกที่ เพราะการออมเงินเก็บเงินนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราออมเงินแล้วเงินเราถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าที่เราคิด โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่เงินเก็บแทบจะไม่มี ไม่รู้จะวางแผนทางการเงินอย่างไร บางทีฝากประจำก็ต้องโดนบังคับให้ฝากทุกเดือน แต่มีอีกวิธีหนึ่งของการออมเงินที่ไม่จำเป็นจะต้องฝากทุกเดือนแต่ได้ผลตอบแทนดีกว่า นั้นก็คือ กองทุนรวม  วันนี้เราจะมาแนะนำ 5  กองทุนรวม น่าลงทุนมากที่สุด สำหรับมนุษย์เงินเดือน2021 จะได้มีทางเลือกในการเก็บเงินได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะมีกองทุนรวมไหนบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

 

1. PRINCIPAL VNEQ-A  (กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A)

ประเภทกองทุน :  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน : เป็นการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่มีการจ่ายปันผล

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

ลงทุนครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด

วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 12.00 น

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : T+5 (ภายใน5วันหลังจากวันทำการขาย)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน (ข้อมูล ณ 12.06.2564 ) : 52.14 %

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร ?

 • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหารายได้จากส่วนต่างการลงทุน ( Capital Gain ) และต้องการ สะสมประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
 •  เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องกระจายความเสี่ยงไปยังที่ประเทศเวียดนามและยอมรับความผันผวนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเวียดนามะเนื่องจกว่าความเสี่ยงหลักก็มาจากอัตราแลกเปลี่ยนั้นเอง

  กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร ?

 • ไม่เหมาะกับบุคคลที่ต้องการเน้นผลตอบแทนแบบ 100 % และบุคคลที่ไม่สามารถยอมความเสี่ยงจากการลงในตราสารทุนของประเทสเวียดนามได้นั่นเอง

 

2. KT-CLMVT-D (กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดจ่ายเงินปันผล) )

ประเภทกองทุน :  กองทุนรวมแห่งตราสารทุน

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน :  เป็นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม และไทย (CLMVT) รวมถึงตราสารทุนในประเทศอื่นๆที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้ผลประโยชน์ร่วมจากการเติบโตทางเศรษฐกิจจากทั้ง 5 ประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ทางกองทุนจะพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมุลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจุดประสงคืหลักของกองทุนนี้ มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active mangement)

นโยบายการจ่ายปันผล : มีการจ่ายปันผล ปีละ 4 ครั้ง

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

ลงทุนครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด

วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : T+5 (ภายใน5วันหลังจากวันทำการขาย)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน (ข้อมูล ณ 12.06.2564 ) : 39.40 %

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร ? 

 • สำหรับบุคคลที่สามารถลงทุนในระยะกลางไปถึงระยาวได้และคาดหวังว่าผลตอบแทนในระยะยาวจะให้ผลดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และบุคคลที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร ?

 • ไม่เหมาะกับบุคลที่ใจร้อนหรือคาดหวังว่าจะได้เงินครบทั้งต้นและผลตอบแทน เนื่องจากว่ากองทุนมีความผันผวนในเรื่องของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนนั้นเอง

 

3. KT-ENERGY (ฺกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์)

 KT-ENERGY (ฺกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

ประเภทกองทุน :  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ลงทุนในตราสารทุน)

ระดับความเสี่ยง :  ระดับ 7 ความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนรวมตัวนี้จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Energy Fund (กอทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั่นเอง

นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่มี

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

ลงทุนครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด

วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : T+5 (ภายใน5วันหลังจากวันทำการขาย)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน (ข้อมูล ณ 12.06.2564 )  : 32.27 %

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร ? 

 • เหมาะกับคนที่สามารถยอมรับความผันผวนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มีการวางแผนจะลงทุนในระยะยาว

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร ?

 • ไม่เหมาะกับบุคคลที่รับความเสี่ยงสูงหรือยอมรับความผันผวนไม่ได้

 

4. SCBRMEU (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ)

ประเภทกองทุน :  กองทุนรวม RMF-ลงทุนในตราสารทุน

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน : เป็นอีกกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของทุน iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (กองทุนหลัก) โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเพื่อที่จะต้องสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกันกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Europe 600

นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่มีการจ่ายปันผล

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

ลงทุนครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด

วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : T+5 (ภายใน5วันหลังจากวันทำการขาย)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน (ข้อมูล ณ 12.06.2564 ) : 17.07 %

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร ?

 • เหมาะกับบุคคลที่ต้องการเก็บเงินในระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
 • เหมาะสำหรับคนต้องการออมเงินแบบ DCA

  กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร ?

 • ไม่เหมาะกับบุคลที่ใจร้อนหรือคาดหวังว่าจะได้เงินครบทั้งต้นและผลตอบแทน เนื่องจากว่ากองทุนมีความผันผวนในเรื่องของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนนั้นเอง

 

5.WE-GOLD ( กองทุนเปิดวี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ )

ประเภทกองทุน :  กองทุนรวมแห่งตราสารทุน

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 7 ความเสี่ยงสูง

 กลยุทธ์การลงทุน : เป็นอีกกองทุนที่มุ่งเน้นลงในต่างประเทศ  Jupiter Asset Management Series Plc. – Jupiter Gold & Silver Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่มี

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

ลงทุนครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด

วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น.

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : T+5 (ภายใน5วันหลังจากวันทำการขาย)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน (ข้อมูล ณ 12.06.2564 )  : 12.91 %

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร ? 

 • เหมาะกับบุคคลที่ต้องการกระจายการลงทุนหรือมีความสนใจที่อยากจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกียวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตทองคำและเงิน 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร ?

 • ไม่เหมาะกับบุคลที่ไม่สามารถยอมรับความผันผวนของราคาทองคำหรืออัตราเงินที่เคยอยู่นิ่งได้ เพราะกองทุนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้นใครกลัวความเสี่ยงสูงกองทุนนี้อาจจะไม่เหมาะกับท่าน

 ทั้ง 5 กองทุนรวมที่เรานำมาแนะนำให้ท่านในวันนี้ ทางเราเพียงแค่ต้องการร่วมแชร์ประสบการณ์การลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารหรือบุคคลที่กำลังมองหากองทุนรวมที่น่าลงในทุนช่วงนี้ได้ลองพิจารณาดู สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่รู้จะเก็บเงินอย่างไรให้ถึงเป้าหมายให้กว่าไวกว่าที่คิด  การออมเงินใน “กองทุนรวม” อาจจะตอบโจทย์ท่านก็ได้ในเวลานี้

 

ที่มา : teen-investment.com

ติดตาม ข่าวสดวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandhottimes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *