“บิ๊กแดง-ณรัชต์” เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

“บิ๊กแดง-ณรัชต์” เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ “ผบ.ทบ.-อธิบดีราชทัณฑ์” เฉพาะรายเป็นพิเศษ โดยพระราชทาน พระบรมราชานุมัติรับโอนเข้าเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง ก่อนเกษียณอายุราชการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2563 เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนเป็นพิเศษเฉพาะรายในตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง 2 ราย เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคำสั่งสำนักพระราชวังที่ 182/2563 เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 14 มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ พ.ศ.2560 ข้อ 11 แห่ง

ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ.2560 และข้อ 4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วย รถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 จึงให้รับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย ดังบัญชีแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ลงชื่อพลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

ทั้งนี้ บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักพระราชวังที่ 182/2563 ลงวันที่ 12 ก.ย.2563 ระบุว่า ให้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สังกัดสำนักพระราชวัง ในตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11 โดย พล.อ.อภิรัชต์ รับเงินเดือนในอัตรา 93,640 บาท จากที่รับเงินเดือนในตำแหน่งเดิม 78,030 บาท ส่วน พ.ต.อ.ณรัชต์ รับเงินเดือนในอัตรา 92,160 บาท จากที่รับเงินเดือนในตำแหน่งเดิม 76,800 บาท

พล.อ.อภิรัชต์เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 20 (ตท.20) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 31 (จปร.31) นักบินศูนย์การบิน ทบ. ฝ่ายเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง เสธ.ร.11 รอ.) เป็น ผบ.ร.11 พัน.2 รอ. ก่อนติดยศ พ.อ.ในตำแหน่ง เสธ.ร.11 รอ., รอง ผบ.ร.11 รอ. ขณะเดียวกัน ไปราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 จ.ยะลา จากนั้นเป็น เสธ.พล.1 รอ., ผบ.ร.11 รอ., รอง ผบ.พล.1 รอ., ผบ.พล.ร.11, ผบ.มทบ.15, ผบ.พล.1 รอ., รองแม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ.1) แม่ทัพน้อยที่ 1 (มทน.1), มทภ.1, ผู้ช่วย ผบ.ทบ.และขึ้นเป็น ผบ.ทบ.เดือน ต.ค.2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ ข่าวสดวันนี้

ขณะที่ พ.ต.อ.ณรัชต์ เป็น ตท.20 รุ่นเดียวกับ พล.อ.อภิรัชต์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เคยเป็นผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากล กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนเข้าสังกัดกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปี 2546 เป็นผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รองอธิบดีดีเอสไอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ อย่างไร ก็ตาม พล.อ.อภิรัชต์และ พ.ต.อ.ณรัชต์ จะเกษียณอายุราชการพร้อมกันในวันที่ 30 ก.ย.นี้

ที่มา : www.thairath.co.th
ติดตาม ข่าวสดวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.thailandhottimes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *