สพฐ. ออกหนักสือด่วนที่สุด! ปรับปฏิทินรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่

สพฐ. ออกหนักสือด่วนที่สุด! ปรับปฏิทินรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่

สพฐ. ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปรับปฏิทินรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปเป็นแนวปฏิบัติ ความละเอียดทราบแล้ว

ประกอบกับตามหนังสือที่อ้างถึง 2 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.253 มีมติเห็นชอบประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ค่อไปอีก 1 เดือนจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงปรับปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข่าวสดวันนี้

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางการรับนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน โดยจะจัดให้มีการสอบ/คัดเลือกในวันที่ 6-7 มิ.ย.นี้

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสดวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์   www.thailandhottimes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *